cứu trợ

Dân kêu cứu khắp nơi, chính quyền thì đang làm gì?

Dân kêu cứu khắp nơi, chính quyền thì đang làm gì?
Members Public

Không có khả năng giúp dân thì phải để dân tự giúp nhau.

Năng Tịnh
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →