đa dạng sắc tộc

Đa dạng sắc tộc và thành bại dân chủ của một quốc gia

Đa dạng sắc tộc và thành bại dân chủ của một quốc gia
Members Public

“Các định chế tự do gần như không thể được hình thành tại những quốc gia nơi mà dân cư là tập hợp của nhiều sắc dân. Giữa những con người không cùng cảm giác đồng loại, lại không sử dụng ngôn ngữ và tiếng nói chung, một công luận thống nhất – yếu tố […]

Võ Văn Quản
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →