Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Nguồn gốc đạo Cao Đài giữa đất Nam Kỳ

Nguồn gốc đạo Cao Đài giữa đất Nam Kỳ
Members Public

Đạo Cao Đài là một tôn giáo mới phát triển gần 100 năm nay. Tôn giáo này bắt nguồn từ một hoạt động đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn là cầu cơ và chấp bút. Đạo Cao Đài ra đời vào những năm 1920 từ các buổi cầu cơ của một số công chức […]

Trần Phương
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →