dân vận

Nhà nhà “thi đua” làm căn cước công dân: Một góc nhìn từ lý thuyết dân vận

Nhà nhà “thi đua” làm căn cước công dân: Một góc nhìn từ lý thuyết dân vận
Members Public

Phong trào làm thẻ căn cước đang tập hợp toàn dân dưới một ngọn cờ danh tính chung.

Huỳnh Công Đương
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →