Đánh đổi lợi ích

Luật pháp và Kinh tế – Kỳ 1: “Trường phái Chicago”

Luật pháp và Kinh tế – Kỳ 1: “Trường phái Chicago”
Members Public

Kể từ đầu thập niên 60, lĩnh vực nghiên cứu “luật pháp và kinh tế” đã cách mạng hóa nền tảng tư duy pháp lý. Đây cũng là sự phát triển tri thức có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất đối với pháp luật trong suốt hàng trăm năm qua. Hoàng Thảo Anh, lược dịch […]

Hoàng Thảo Anh
Kinh tế học dành cho luật sư

Ủng hộ báo chí độc lập →