Đạo Phật Ngọc Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh – từ tượng đài chính trị đến thần thánh của những nguyện cầu – Kỳ 2

Hồ Chí Minh – từ tượng đài chính trị đến thần thánh của những nguyện cầu – Kỳ 2
Members Public

Theo Đạo Hồ Chí Minh, Việt Nam là lãnh đạo của cuộc cách mạng tâm linh của toàn nhân loại.

Võ Văn Quản
Chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →