đào tạo tôn giáo

Ban Tôn giáo Chính phủ lấn sân trong việc đào tạo chức sắc tôn giáo

Ban Tôn giáo Chính phủ lấn sân trong việc đào tạo chức sắc tôn giáo
Members Public

Việc dạy lịch sử, pháp luật trong các tổ chức tôn giáo nay phải đi theo một chương trình khung.

Thái Thanh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →