dê tế thần

Hùa nhau tấn công trí thức: Săn dê tế thần trong khi thả sói chạy rông

Hùa nhau tấn công trí thức: Săn dê tế thần trong khi thả sói chạy rông
Members Public

Khi tấn công trí thức trở thành một phản xạ có điều kiện.

Y Chan
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →