Deep work

Rơi vãi tập trung: Căn bệnh của thời đại

Rơi vãi tập trung: Căn bệnh của thời đại
Members Public

Bạn là ai tùy thuộc vào việc bạn quan tâm và tập trung vào điều gì.

Y Chan
Đọc sách cùng Đoan Trang

Ủng hộ báo chí độc lập →