đi nhờ

Tâm lý “cha chung” trong chính trị

Tâm lý “cha chung” trong chính trị
Members Public

Cha chung không ai khóc. Nếu có ai đó khóc thay cho thì tốt.

Võ Văn Quản
Văn hóa chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →