Gạc Ma

Gạc Ma: tấm gương vỡ, biểu tượng thất truyền và lòng yêu nước bị lợi dụng

Gạc Ma: tấm gương vỡ, biểu tượng thất truyền và lòng yêu nước bị lợi dụng
Members Public

Chính quyền muốn tạo dựng lại ký ức Gạc Ma, nhưng bài học thì vẫn để ngỏ.

Y Chan
Quan điểm
Gạc Ma: Lời nhắc nhở về chứng mất trí (nhớ) tập thể

Gạc Ma: Lời nhắc nhở về chứng mất trí (nhớ) tập thể
Members Public

Một dân tộc không có quá khứ là một dân tộc không có hiện tại, không có cả tương lai.

Y Chan
Biển Đông

Ủng hộ báo chí độc lập →