george soros

George Soros và huyền thoại về một “Ông Kẹ” dân chủ của châu Âu

George Soros và huyền thoại về một “Ông Kẹ” dân chủ của châu Âu
Members Public

Một doanh nhân tuổi bát tuần đã trở thành một trong những người đàn ông đáng sợ nhất tại Châu Âu như thế nào?

Trâm Huyền
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →