giám sát đại biểu quốc hội

“Bám đuôi” Đại Biểu Quốc Hội bằng Internet – Kỳ 2: Anh Quốc

“Bám đuôi” Đại Biểu Quốc Hội bằng Internet – Kỳ 2: Anh Quốc
Members Public

Nam Quỳnh Kỳ trước: “Bám đuôi” Đại Biểu Quốc Hội bằng Internet – Kỳ 1: Việt Nam Trong bài trước, người viết kết luận rằng công cụ internet không hiệu quả trong việc giám sát hoạt động đại biểu quốc hội tại Việt Nam. Trong bài này, người viết sẽ làm điều tương tự sử […]

Nam Quỳnh
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →