giàu nghèo

Bất tuân dân sự – Kỳ 5: Khi nhà nước túng quẫn

Bất tuân dân sự – Kỳ 5: Khi nhà nước túng quẫn
Members Public

Lời người dịch: “Civil Disobedience”, bài luận nổi tiếng nhất của Henry David Thoreau (1817-1862), nhà văn và nhà tư tưởng Mỹ, ra đời sau khi ông bị giam một đêm trong tù vì khước từ đóng thuế để phản đối cuộc Chiến tranh Mexico và chế độ nô lệ đang phát triển ở Mỹ. […]

Phạm Nguyên Trường
Triết học

Ủng hộ báo chí độc lập →