hàng hóa công

Vì sao nhà nước nên can thiệp vào giá khẩu trang?

Vì sao nhà nước nên can thiệp vào giá khẩu trang?
Members Public

Nhiều người ủng hộ thị trường tự do cho rằng nhà nước không nên can thiệp vào giá khẩu trang mà hãy để cho thị trường tự điều chỉnh. Họ muốn để cho “bàn tay vô hình” của thị trường sắp xếp lại mọi thứ, thay vì nhìn thấy “bàn tay hữu hình” của nhà […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →