hiệp thương bầu cử

Đại biểu Quốc hội là chức sắc tôn giáo rất hiếm khi nói về tôn giáo

Đại biểu Quốc hội là chức sắc tôn giáo rất hiếm khi nói về tôn giáo
Members Public

Số lần họ nói về tự do tôn giáo tại Quốc hội có thể đếm được trên một bàn tay.

Trần Phương
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →