Joel Feinberg

Tự do ngôn luận –  Kỳ 1: Đừng mơ tuyệt đối và đừng sợ vô đối

Tự do ngôn luận – Kỳ 1: Đừng mơ tuyệt đối và đừng sợ vô đối
Members Public

Trong mọi cuộc tranh luận về “tự do ngôn luận”, ta đều thường gặp hai thái cực khác nhau, một bên là ảo ảnh, và một bên là ám ảnh. Ảo ảnh về sự tồn tại của cái gọi là tự do tuyệt đối, và ám ảnh sợ hãi về tự do của người khác. […]

Y Chan
Triết học

Ủng hộ báo chí độc lập →