khảo sát đại chúng

Khảo sát quốc tế: Người Việt Nam yêu dân chủ, nhưng sẵn sàng chọn thể chế “phản dân chủ”

Khảo sát quốc tế: Người Việt Nam yêu dân chủ, nhưng sẵn sàng chọn thể chế “phản dân chủ”
Members Public

Các kết quả khảo sát mới nhất do chương trình khảo sát chính trị – Asian Barometer – đưa ra cho thấy một số quan sát thú vị về chính kiến, thái độ chính trị của người Việt Nam. Chương trình khảo sát này do một nhóm các nhà nghiên cứu khoa học chính trị […]

Nam Quỳnh
dân chủ hóa

Ủng hộ báo chí độc lập →