kiểm soát tư tưởng

Trung Quốc ra luật cấm xúc phạm anh hùng, liệt sỹ

Trung Quốc ra luật cấm xúc phạm anh hùng, liệt sỹ
Members Public

“Cấm chỉ xuyên tạc, phỉ báng, khinh nhờn, phủ nhận hành động và tinh thần của các anh hùng, liệt sỹ.” Đó là một trong những nội dung chính của Luật Bảo vệ Anh hùng và Liệt sỹ, do Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nhân dân Trung Quốc mới thông qua, và bắt đầu […]

Trần Chân
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →