Leviathan

Đảng Cộng sản Việt Nam: Có quyền lực, nhưng không có quyền uy

Đảng Cộng sản Việt Nam: Có quyền lực, nhưng không có quyền uy
Members Public

90 năm tuổi, Đảng Cộng sản Việt Nam đang nắm tất cả quyền lực, nhưng lại không có quyền uy.

Bùi Công Trực
Chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →