McDonald

McDonald’s và những nỗi ám ảnh của nước Nga

McDonald’s và những nỗi ám ảnh của nước Nga
Members Public

Thức ăn nhanh, ý thức hệ và những ám ảnh địa chính trị quốc tế.

Vincente Nguyen
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →