melinda gates

Những việc nhà hàng ngày giết chết ước mơ một đời

Những việc nhà hàng ngày giết chết ước mơ một đời
Members Public

Nếu không tìm ra lý do để ủng hộ nữ quyền, hãy đọc “The Moment of Lift” của Melinda Gates.

Hương
Đọc sách cùng Đoan Trang

Ủng hộ báo chí độc lập →