miễn dịch cộng đồng

Có thể bắt buộc người dân tiêm vaccine không?

Có thể bắt buộc người dân tiêm vaccine không?
Members Public

Luật pháp có thể bắt buộc, nhưng đạo đức thì bảo không.

Võ Văn Quản
Vấn đề Pháp lý

Ủng hộ báo chí độc lập →