mưa acid

Hồ sơ biến đổi khí hậu – Kỳ 3: Ai phá hoại bằng chứng về mưa axit?

Hồ sơ biến đổi khí hậu – Kỳ 3: Ai phá hoại bằng chứng về mưa axit?
Members Public

Các bằng chứng khoa học hóa ra vô nghĩa “nhờ” sự can thiệp của những cái đầu cuồng thị trường.

Y Chan
Môi trường
Hồ sơ biến đổi khí hậu – Kỳ 2: Khám phá về mưa axit

Hồ sơ biến đổi khí hậu – Kỳ 2: Khám phá về mưa axit
Members Public

Mưa axit là một trong những bằng chứng về bàn tay của con người tác động đến môi trường.

Y Chan
Môi trường

Ủng hộ báo chí độc lập →