nghệ thuật và luật pháp

Nhật Bản Minh Trị: Tấu hài độc thoại để … truyền bá tư tưởng pháp luật hiện đại

Nhật Bản Minh Trị: Tấu hài độc thoại để … truyền bá tư tưởng pháp luật hiện đại
Members Public

Café Luật Khoa — Rakugo là một môn nghệ thuật biểu diễn hơn 400 năm tuổi của nền văn hóa Nhật Bản, thường được dịch thoáng là “diễn hài độc thoại” hay “độc diễn tấu hài”. Hình thức của môn nghệ thuật này rất đơn giản: người nghệ sĩ mặc đồ kimono truyền thống ngồi […]

Cafe Luật Khoa
Café Luật Khoa

Ủng hộ báo chí độc lập →