người Mỹ gốc Việt

Người Mỹ gốc Việt bỏ phiếu cho ai?

Người Mỹ gốc Việt bỏ phiếu cho ai?
Members Public

Trong suốt một thời gian dài, người Mỹ gốc Việt là thành trì ủng hộ trung kiên của Đảng Cộng hoà. Tình hình có vẻ đang thay đổi.

Võ Văn Quản
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →