nợ bất chính

Hậu độc tài: Xử lý những khoản nợ bất chính của chế độ cũ như thế nào?

Hậu độc tài: Xử lý những khoản nợ bất chính của chế độ cũ như thế nào?
Members Public

Có một sự thật là chính quyền Venezuela đương nhiệm do ông Maduro nắm quyền đã không còn đủ sức chi trả cho sự tồn tại của chính mình, chứ chưa nói đến việc chăm lo cho đời sống dân chúng. Chính quyền này thậm chí đang sử dụng đến các khoản dự trữ vàng […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Công pháp Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →