phản biện

Phản biện có văn hóa, khó hay dễ?

Phản biện có văn hóa, khó hay dễ?
Members Public

Càng thiếu tự tin, càng khó có văn hóa phản biện.

Y Chan
Văn hóa chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →