phụ nữ trong chính trường

Tỷ lệ phụ nữ trong chính trường: Thấp và tăng chậm

Tỷ lệ phụ nữ trong chính trường: Thấp và tăng chậm
Members Public

Phụ nữ đang làm quá nhiều, nhưng lại có quá ít tiếng nói trên chính trường.

Jason Nguyen
Phụ nữ

Ủng hộ báo chí độc lập →