quốc tế cộng sản

Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận tiền nước ngoài như thế nào

Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận tiền nước ngoài như thế nào
Members Public

Giống như nhiều đảng phái khác, đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải chật vật xoay xở tiền nong trong những ngày đầu hoạt động. Và nguồn tiền của họ đến từ nước ngoài. Trong giai đoạn trước 1945, các báo cáo liên lạc giữa đảng Cộng sản Đông Dương (tên gọi của đảng CSVN […]

Phan Bảo Ân
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →