rác thải

Khủng hoảng nhựa – Kỳ 3: Huyền thoại tái chế

Khủng hoảng nhựa – Kỳ 3: Huyền thoại tái chế
Members Public

Nếu tái chế nhựa là ngành công nghiệp béo bở đầy tiềm năng, vì sao không ai chịu làm?

Y Chan
Môi trường
Khủng hoảng nhựa – Kỳ 1: Hành tinh xanh? Xưa rồi, chào mừng đến hành tinh nhựa

Khủng hoảng nhựa – Kỳ 1: Hành tinh xanh? Xưa rồi, chào mừng đến hành tinh nhựa
Members Public

Khoảng 30 năm nữa, rác nhựa sẽ nhiều hơn cá. Con cháu chúng ta sẽ phải bới rác tìm cá.

Y Chan
Môi trường

Ủng hộ báo chí độc lập →