Resource Curse

Tài nguyên không mang ‘lời nguyền’

Tài nguyên không mang ‘lời nguyền’
Members Public

“Lời nguyền tài nguyên” (Resource Curse) là một khái niệm được các nhà nghiên cứu kinh tế và chính trị đưa ra vào những năm 1990. Đó là một “bí ẩn siêu nhiên” khiến nhiều chuyên gia phải nhăn mặt, khi theo lẽ thông thường, một quốc gia giàu tài nguyên sẽ phát triển mạnh […]

Y Chan
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →