thẻ nhà báo

Kiểm soát báo chí – Kỳ 2: Sự hỗn loạn lý tưởng

Kiểm soát báo chí – Kỳ 2: Sự hỗn loạn lý tưởng
Members Public

Một số chính phủ đã cân nhắc về việc xây dựng luật báo chí quốc tế để hướng dẫn và giải thích cho các quy định ở cấp quốc gia. Tại Liên Hiệp Quốc và các diễn đàn tương tự, không thiếu những kiến nghị như vậy. Một số đã được khởi động dưới ngọn […]

Hồng Tâm
Quyền con người
Kiểm soát báo chí – Kỳ 1: Đâu là giới hạn?

Kiểm soát báo chí – Kỳ 1: Đâu là giới hạn?
Members Public

Khi chúng ta nói đến sự quản lý đối với các phương tiện truyền thông đại chúng (media regulation), người ta thường có những ý nghĩ hoàn toàn khác nhau về ý nghĩa của thuật ngữ này. Hồng Tâm, dịch từ Regulation? What’s the minimum needed?; Tom Kent; Ethical Journalism Network — Hai mặt của [

Hồng Tâm
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →