Thích Nhất Hạnh qua đời

Cuộc đời của thiền sư Thích Nhất Hạnh

Cuộc đời của thiền sư Thích Nhất Hạnh
Members Public

“Tôi đi tu chỉ vì tôi muốn dành trọn thì giờ của mình để giúp những người khác.”

Văn Tâm
Nhân vật

Ủng hộ báo chí độc lập →