thông luật anh

Tư duy án lệ ra đời tại Anh như thế nào?

Tư duy án lệ ra đời tại Anh như thế nào?
Members Public

Án lệ là các nguyên tắc xử án, các phương cách phân định tranh chấp và giải quyết vấn đề pháp lý được đúc kết từ thực tiễn xử lý một số vụ việc nhất định. Các nguyên tắc, phương cách này sau đó được hệ thống lại thành các ‘tiền lệ’ góp phần giúp […]

Nam Quỳnh
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →