thông tin quốc hội

Từ báo cáo Hansard đến minh bạch thông tin Quốc Hội Việt Nam

Từ báo cáo Hansard đến minh bạch thông tin Quốc Hội Việt Nam
Members Public

Nguyễn Quốc Tấn Trung Quốc Hội hoặc Nghị Viện là một trong các cơ quan dân chủ đại diện điển hình và quan trọng nhất của mô hình nhà nước dân chủ hiện đại. Vì vậy, quy trình bầu cử phổ thông để chọn nên những “đại biểu của nhân dân” chắc chắn không thể […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →