thuốc lá

Hồ sơ biến đổi khí hậu – Kỳ 1: Chìm trong khói thuốc

Hồ sơ biến đổi khí hậu – Kỳ 1: Chìm trong khói thuốc
Members Public

Cuộc chiến chống lại các nỗ lực bảo vệ môi trường bắt đầu từ ngành công nghiệp thuốc lá.

Y Chan
Môi trường

Ủng hộ báo chí độc lập →