tiêu chuẩn kép

Từ tiêu chuẩn kép đến luật pháp bất công

Từ tiêu chuẩn kép đến luật pháp bất công
Members Public

Nếu để ý, bạn có thể thấy gần đây, hàng loạt tờ báo (Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an Nhân dân, Đất Việt…) bỗng đăng tải các bài viết có nội dung na ná nhau: Đầu tiên nói về sự nguy hiểm của COVID-19, sau đó đi đến nhận định “khi chưa có […]

Bình dân Học vụ
tự do ngôn luận

Ủng hộ báo chí độc lập →