Trái Đất

Bức selfie lịch sử tròn 30 tuổi: Tất cả sự sống trên “cái chấm nhỏ li ti”

Bức selfie lịch sử tròn 30 tuổi: Tất cả sự sống trên “cái chấm nhỏ li ti”
Members Public

“Thích hay không thích, vào lúc này đây, Trái Đất là nơi duy nhất cho chúng ta tựa vào.”

Y Chan
Môi trường

Ủng hộ báo chí độc lập →