trường phái Yale

Luật pháp và Kinh tế – Kỳ 2: “Trường phái Yale” và câu hỏi giá trị

Luật pháp và Kinh tế – Kỳ 2: “Trường phái Yale” và câu hỏi giá trị
Members Public

Hoàng Thảo Anh, dịch từ Listen, Economists!; Cass R. Sunstein November 10, 2016 Issue,  The Future of Law and Economics: Essays in Reform and Recollection Kỳ trước: Luật pháp và Kinh tế – Kỳ 1: “Trường phái Chicago” — Kinh tế cần học tập luật pháp Trường phái Yale cũng rất quan tâm đế

Hoàng Thảo Anh
Kinh tế học dành cho luật sư

Ủng hộ báo chí độc lập →