tu chính án thứ 2

Tại sao Tối cao Pháp viện Mỹ sẽ không giới hạn quyền súng ống?

Tại sao Tối cao Pháp viện Mỹ sẽ không giới hạn quyền súng ống?
Members Public

Tu chính án thứ Hai (bảo vệ quyền tư hữu vũ khí bao gồm súng ống của người dân Hoa Kỳ – ND) đã luôn được các nhánh lập pháp và hành pháp của chính phủ Mỹ bảo vệ mạnh mẽ – chúng ta đừng mong rằng Tối cao Pháp viện các nhiệm kỳ tới […]

Trâm Huyền
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →