tuyên bố

Tuyên bố về vụ án Báo Sạch

Tuyên bố về vụ án Báo Sạch
Members Public

25/10/2021 | Tổ chức Sáng kiến Pháp lý Việt Nam (cơ quan chủ quản của Luật Khoa tạp chí và The Vietnamese Magazine) lên án việc chính quyền Việt Nam hình sự hóa các hoạt động của nhóm Báo Sạch và năm thành viên của nhóm. Nhóm Báo Sạch

Luật Khoa tạp chí
báo sạch

Ủng hộ báo chí độc lập →