Lưu Thị Kim Thi

Viết cho anh, về nơi chúng ta sẽ sống

Viết cho anh, về nơi chúng ta sẽ sống
Members Public

Đã có lần anh hỏi em về nơi em muốn sống sau này, nó sẽ hoặc phải như thế nào. Em chưa từng trả lời anh về nơi em muốn sống nó phải thế nào. Trên thực tế, hoặc là em, hoặc là anh, hoặc là cả hai chúng ta phải cùng nhau xây dựng. […]

Lưu Thị Kim Thi
Quốc gia đáng sống

Ủng hộ báo chí độc lập →