Thúy Ngoan

Tính chính danh của chính sách chống dịch COVID-19

Tính chính danh của chính sách chống dịch COVID-19
Members Public

Cuộc khủng hoảng COVID-19 là hệ quả của một chính sách thiếu tính chính danh.

Thúy Ngoan
Chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →