Vĩnh Anh

Ba nhà báo của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam sắp bị xét xử: Họ đã làm gì?

Ba nhà báo của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam sắp bị xét xử: Họ đã làm gì?
Members Public

Họ tự lập hội. Họ tự viết báo. Họ tự xuất bản. Chính quyền truy tố họ.

Vĩnh Anh
Tự do báo chí

Ủng hộ báo chí độc lập →