âm tặc

Nhân đà chống dịch, cần chống luôn “ka tặc” và “âm tặc”

Nhân đà chống dịch, cần chống luôn “ka tặc” và “âm tặc”
Members Public

Có những đại dịch khác gây chết người không kém COVID-19.

Y Chan
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →