bạo lực cảnh sát

“Nghiệp vụ điều tra” đúng nghĩa là gì?

“Nghiệp vụ điều tra” đúng nghĩa là gì?
Members Public

Nghiệp vụ điều tra cho phép đánh vào tâm lý nghi phạm, chứ không cho phép đánh vào mặt họ.

Võ Văn Quản
Tư pháp Hình sự

Ủng hộ báo chí độc lập →