can thiệp nhân đạo

Khủng hoảng Myanmar và câu chuyện về can thiệp nhân đạo

Khủng hoảng Myanmar và câu chuyện về can thiệp nhân đạo
Members Public

Những gì đang xảy ra tại Myanmar là một tình huống kinh điển cho việc can thiệp nhân đạo.

Vincente Nguyen
Tiếng Anh

Ủng hộ báo chí độc lập →