chính đảng

Học tiếng Anh về “chính đảng”, tự hỏi Đảng Cộng sản có phải là một đảng hay không

Học tiếng Anh về “chính đảng”, tự hỏi Đảng Cộng sản có phải là một đảng hay không
Members Public

Các định nghĩa về chính đảng xưa nay dường như xa lạ với mô hình Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vincente Nguyen
Tiếng Anh

Ủng hộ báo chí độc lập →