Đặng Nguyên Trường

“Luật Pháp” – Khi đọc sách luật là cả một niềm vui

“Luật Pháp” – Khi đọc sách luật là cả một niềm vui
Members Public

Nguyễn Quốc Tấn Trung Các thuật ngữ được hiểu theo ý nghĩa xác định trong bản dịch Luật Pháp của dịch giả Phạm Nguyên Trường, Nhà Xuất Bản Tri Thức. Lời giới thiệu của Giáo sư Walter E. William Cảm nhận đầu Với cái tên có nội hàm rộng lớn Luật Pháp (The Law – […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →